İletişim Formu

Tarafıma bülten, mevzuat, güncel haber, yeni hizmet önerileri, reklam ve duyuru gönderilmesini kabul ediyorum.

KVK Politikası ve Gizlilik Politikası çerçevesinde verilerimin işlenmesine açık rıza gösteriyorum.*

* Zorunlu Alanlar

KVK Politikası

Veri Sorumlusu : CottGroup® Şirketleri (kısaca “CottGroup®”, ilgili şirketlerin detaylarını altta bulacaksınız)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca düzenlenmiş olan işbu Aydınlatma ve Rıza Metni, anılan kanun uyarınca öngörülmüş olan Veri Sorumlusu’nun aydınlatma yükümlülüğünün ifasına ve Veri Sahibi’nin normal nitelikli ve paylaşılması halinde özel nitelikli verilerinin işlenmesine ilişkin açık rızasını almaya yönelik olup; Veri Sahibi, aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder;

Madde-1 Tanımlamalar

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uygulanmasında;

 1. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 2. Anonim hale getirme: Kişisel Verilerin, başka veriler ile eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
 3. Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 4. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 5. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi gibi; veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 6. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nu,
 7. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nu,
 8. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 9. Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 10. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 11. Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık bilgileri, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

ifade eder.

Madde-2 Verilerin İşlenmesine Dair Esaslar

2.1
CottGroup®’un faaliyetleri kapsamında;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi ve kişisel verilerinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, gereken durumlarda ücret bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, "Kişisel Veri" olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla CottGroup® tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

CottGroup® olarak kişisel verilerinizin güvenliğine üst düzeyde önem veriyoruz. Sizlere sunduğumuz tüm ürünlerimizde ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin gizlilik güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle hizmete devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

2.2 Kişisel verilerinizin bordro, muhasebe, danışmanlık, yazılım tedariki, mevzuat bilgilendirmesi, işgücü desteği, dış kaynak kullanımı ve diğer tüm işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması ana prensibimizdir.

 1. Veri Sorumlusu’nun Taraflar arasındaki sözleşmeden veya ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası amaçlarıyla işlenebilecektir.

2.3 Kişisel Veriler, sadece Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinden ve ilgili mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerin ifası ve ayrıca hizmet kalitesini arttırmak ve her iki tarafın meşru menfaatlerini korumak için gerektiği taktirde, gerektiği ölçü ve kapsamda olmak üzere, Kurum kararları dikkate alınmak suretiyle,

 1. CottGroup iş hukuku, borçlar kanunu, gelir vergisi ve hizmetleriniz ile ilgili diğer tüm mevzuatlarınız çerçevesinde gerektiğinde verilerinizi çeşitli kurum ve kuruluşlara aktarabilir.
 2. Yetkili mercilere ve/veya
 3. Veri Sahibi tarafından başvurulmuş Türk veya yabancı menşeli işverenlere ve/veya
 4. Vergi Daireleri, işyeri müfettişleri , İşKur, Bölge Çalışma ve SGK başta olmak üzere idari kurum ve kuruluşlarla
 5. Veri Sorumlusu tarafından yetkili kılınmış ilgili çalışanlara ve/veya
 6. Veri Sorumlusu’nun iş birliği içinde olduğu bağımsız denetim kişilerine ve/veya ifa amacına yönelik faaliyette bulunan yurt içi veya yurt dışındaki ilgili üçüncü kişilere tanıtım ve iletişimleri ile bilgilendirme veya müşteri memnuniyetinin takibine ilişkin hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

Made-3 Veri Sahibi’nin Sair Hakları

Veri Sahibi, yukarıda özetlenen temel ilkelerin ifasını takip ve talep etme hakkından ayrı olarak ve bunlara ilaveten,

 1. Kişisel Verileri’nin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Veriler’i işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verileri’nin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel Verileri’nin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 6. Kişisel Verileri’nin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, Kanun ve ilgili yasal mevzuatın öngördüğü şekilde, ve sınırlar ve yasal süreler çerçevesinde, Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel Verileri’nin silinmesi veya düzeltilmesi talebinin, Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen Kişisel Verileri’nin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel Verileri’nin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına da ayrı ayrı sahip bulunmaktadır.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu:

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, üstte görülen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemler ile ve ayrıca aşağıda belirtilen şekillerde ile CottGroup®’a iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak Astoria towers Kempinski Residences Büyükdere Caddesi No:127 B kule Kat:8 34394 Şişli - İstanbul / Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, +90 212 244 92 22 telefonu arayabilir, veya span This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gizlilik Politikası

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve gizlilik güvenlik bildirimimizi okuduğunuz için teşekkür ederiz. Özellikle Kişisel Verilerinizin gizlilik ve güvenliğine verdiğiniz önemi çok iyi anlıyor ve buna en üst seviyede önem veriyoruz.

Veri güvenliği ve gizlilik yaklaşımımız hakkında temel bilgiler

Firmamız ve bağlı olduğumuz CottGroup® şirketler ağı (COTT) tüm bilişim sistemlerinde kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına kendini adamıştır. COTT için gizlilik ve güvenlik müşterilerimiz ile oluşturduğumuz ilişkinin temelini oluşturmaktadır. COTT şirketler ağı, bu site ve COTT üye ağındaki diğer web sitelerinin çeşitli bölümlerini sağlayan bir dizi bağımsız üye şirketten oluşmaktadır. Mevcut üye firmalarımızı buradan görebilirsiniz. İleride COTT üye ağına dahil olacak firmalar da aynı linkte görüntülenebilecektir.

Bu siteyi kullanırken paylaşacağınız kişisel bilgiler, COTT üye ağı şirketleri arasında başka bir firma tarafından da kontrol altında tutulabilir. Bunun nedeni ilgili verilerin kontrolünü, denetimini ve güvenliğini üst düzeyde sağlamaktır. Her bağımsız üye, kontrolünde ve denetiminde bulunan veri konusunda yasal olarak sorumludur.

İşbu metinde geçen firmamız ifadesi size ait kişisel verileri kontrolü ve sorumluluğu altında bulunduran ve bu siteyi ziyaret ederek iletişimde bulunmayı arzu ettiğiniz COTT üye ağı şirketini belirtir.

COTT Gizlilik Bilidirimi işbu site ve COTT üye ağındaki diğer internet sitelerimiz, yazılımlarımız, self-service uygulamalarımız, mobil uygulamalar veya sosyal medya hesaplarımız ve diğer çevrimiçi ya da çevrimdışı kanallar ile toplanan ya da iletilen Kişisel Veriler dahil olmak üzere COTT üye ağı ve firmamız tarafından işlem görmüş bütün Kişisel Verileri kapsamaktadır.

Hangi verileri topluyoruz?

Firmamız yasal kurallar çerçevesinde ve işleme amacına uygun şekilde çeşitli yöntemlerle kişisel verilerinizi toplayabilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun tanımlarına göre , Kişisel Veri: Kimliği belirli ya da belirlenebilir nitelikteki gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir (Kişisel veri ve kişisel bilgi aynı anlamda kullanılmaktadır).

Kişisel Verilere ilişkin detaylı açıklamalar;

 1. Gerçek kişiye ilişkin olma: Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin olup, tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel verinin tanımının dışındadır. Dolayısıyla, bir şirketin ticaret unvanı ya da adresi gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kişisel veri sayılmayacaktır.
 2. Kişinin belirli veya belirlenebilir olması: Kişisel veri, veri sahibinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini doğrudan göstermemekle birlikte, herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsar.
 3. Her türlü bilgi: Her türlü bilgi ifadesi son derece geniş olup, bir gerçek kişinin; adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler, kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Firmamıza ait web sitesini ziyaretiniz sırasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve iletişim formu, e-posta ve diğer elektronik işlemlerle bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini sağlamak ve daha sonra ise size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Genel olarak kullanım amaçları alttakiler gibidir,

 • Tarafınızla iletişime geçmek
 • Şifre, kullanıcı adı sağlamak da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere online hesabınız ile ilgili işlemler yaparak site ya da self-service erişiminizi sağlamak.
 • Tarafınızdan gelen bir soruyu yanıtlamak
 • Yasal değişiklik ve önemli bilgilendirmeleri yapmak
 • Sitemizin yönetimini sağlamak
 • Hizmet kalitemizi yükseltmek

Kişisel Bilginizin tarafımızca toplanmasını istemiyorsanız. Lütfen bu tür bilgileri tarafımızla paylaşmayınız. Bu bilgileri sağlamadığınız durumda sizinle iletişimde olamayacağımızı, diğer taraftan bu siteyi ziyaretiniz ile çerezler vasıtası ile bazı verilerinizin toplanabileceğini unutmayınız. Çerezler ile ilgili bilgilere lütfen bu linkten ulaşınız.

Gönüllü olarak paylaştığınız veriler

Alttaki listede göreceğiniz yaklaşım ve bunlara benzer şekillerde gönüllü olarak verilerinizi paylaşmış olursunuz.

 • COTT'un yönettiği bir haber ve mevzuat bültenine kayıt olduğunuzda.
 • Bir hizmet satın aldığınızda, hizmeti tamamlamak için sizden talep ettiğimiz bilgileri paylaştığınızda.
 • Sosyal medyada hakkımızda bir içerik paylaştığınızda.
 • Fuar , seminer ve etkinlik ziyaretlerinizde kimlik bilgisi , iş kartı gibi paylaşımlarınızda.
 • Lokasyonlarımızdan birini ziyaretinizde ziyaretçi bilgilerini almamız gerektiğinde.
 • Firmamız ile iletişime geçtiğinizde ya da özgeçmiş gönderdiğinizde.

Kişisel verilerim diğer COTT üye ağı firmaları ile paylaşılabilir mi?

Veriler yalnızca COTT üye ağı yönetim ofisi kapsamındaki hizmetleri ve her türlü gizlilik güvenlik prosedürünü uygulamaya koymaya yetkili COTT personeli ve gizlilik güvenlik yetki matrislerinde adı geçen personel tarafından işleme tabi tutulur. Detaylar ve veri aktarımı koşulları için lütfen "Gizlilik Politikaları ile Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatıcı Bilgi" linkini tıklayınız.

Log verileri, çerezler (Cookies) ve web İşaretçileri

COTT olarak genel kullanıma açık web sitesilerinin kullanımı ile ilgili endişelerinizi biliyor ve anlıyoruz.

Cookie (Çerez) nedir?

Cookie'ler çeşiti verileri toplayan laptop, pc ve mobil cihazınızda bulunabilecek program parçacıklarıdır çerezler genellikle text dosyalardır.

Bu programlar sayesinde alttaki veriler toplanabilir.

 • Internet Protokolu (IP) adresi
 • Siteye bağlandığınız bilgisayarın domain adı
 • Bağlandığınız tarih, saat ve sitede geçirdiğiniz süre
 • Firmamız sitesine bağlandığınız sayfanın linki ya da başka bir COTT üye sitesinin adresi
 • Bilgisayarınız hakkındaki bilgiler, tarayıcınızın markası, işletim sisteminiz, java desteği, flash versiyonu, ekran çözünürlüğünüz ve bağlantı hızınız gibi bilgiler
 • Firmamız sitesinden istek yapılırken bağlanan bilgisayardaki sayfa bilgileri
 • Firmamız sitesinde transfer edilen verinin byte olarak miktarı
 • İz bırakan çerezlerin içerikleri
 • CottGroup web siteleri online aktivitelerinizi güvenli kılmak ve site performansını arttırmak için, geçici oturum çerezleri kullanır.
 • Yazılımlarımız ve self-service uygulamalarımız (UYGULAMALAR) için gerekli olan Login zamanı, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ID gibi alanlar
 • UYGULAMALAR üzerinde Kullanıcının son istek yaptığı url bilgisi
 • Tarayıcınıza ait dil bilgisi

Ayrıntıları Çerez (Cookie) Bildirimi bölümünde bulacaksınız.

Çocukların online faaliyetlerini koruma

Çocukların online faaliyetlerini gözetip denetlemek isteyen ebeveynlere destek oluyoruz. Hiçbir durumda kasten çocuklardan kişisel bilgilerini istemeyiz. Eğer kişisel bilgilerini aldığımız bir kişinin 13 yaşının altında olduğunu öğrenirsek durumu derhal ebeveynlerine bildirmeye çalışmak için bu bilgiyi kullanabiliriz. Bu kural Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR), kapsamında 16 yaş için uygulanır.

Haklarınız

COTT, kişisel bilgileriniz ile ilgili kullanımına ve paylaşılmaya ilişkin haklarınıza saygı gösterir. Kişisel verilerinize erişmeyi ya da bu bilgilerinizde düzeltme yapılmasını talep edebilir ve size ulaşan tanıtım materyalleri hakkında tercihler yapabilir veya COTT üye ağından hiç pazarlama ve tanıtım içeriği almamayı tercih edebilirsiniz. Avrupa’daysanız, GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) kapsamında ek haklarınız olabileceğini unutmayınız.

Avrupa Birliği’nde İkamet Edenlere Özel Veri Koruma Hakları : Avrupa Birliği sınırları içindeyseniz, kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz edebilir, kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı isteyebilir ya da kişisel bilgilerinizin taşınabilir olmasını talep edebilirsiniz. İtirazlarınızı iletmek için lütfen linki tıklayınız.

Benzer şekilde kişisel bilgilerinizin onayınız doğrultusunda toplanmış olması durumunda, onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Onayınızı geri almanız, (1) geri almanızdan önce yaptığımız herhangi bir işlemin yasallığını ya da (2) kişisel bilgilerinizin yasal dayanaklar çerçevesinde işlenmesini etkilemez.

Ayrıca eğer kişisel verilerinizin yerel yasalardan kaynaklanan saklama sürelerine uygun olarak ve bir sözleşmenin ifası nedeniyle saklanması gerekiyorsa bu süre içinde saklanması saklama hakkımız olduğu konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel bilgilerinizi bu bildirime uygun olmayan bir şekilde kullandığımızı düşünüyorsanız veya haklarınız hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, Avrupa Birliği veri koruma yetkilisiyle iletişime geçin http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Uluslararası uyum ve yurt dışına transfer

COTT Kişisel Verilerin Korunması Kurum tarafından yapılacak açıklamalar ile güvenli kabul edilen ülkelere Türk vatandaşları ve Avrupa Birliği'nde yaşayan kişilerin verilerini aktarabilir. 6698 Sayılı kanun çerçevesinde Kanun’da belirtilen hallerin varlığında (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde (Kurul tarafından güvenli kabul edilmeyen ülkeler), yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurul’un izninin bulunması durumlarında gerçekleştirilebilir.

Veri aktarım konusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre hareket edilecektir.

Yeni süreçleri gizlilik kurallarına uygun tasarlama

COTT yeni sistemler geliştirirken gizlilik için en uygun teknolojik ve organizasyonel tedbirleri alır ve amaca uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi için gerekli geliştirmeleri yapar. (Privacy by design)

İletişim

COTT yasal kurallara uygun şekilde; mevzuat değişiklik ve bilgilendirmeleri, yeni hizmet ve ürün duyuruları hakkında reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla sizlerle iletişimde bulunabilir. Bu iletileri almak istemediğiniz durumda ilgili iletişim kanallarını kullanarak iletileri durdurabilirsiniz.

Saklama ve imha

Lütfen detaylar için saklama ve imha politikamızı okuyunuz.

Bu Gizlilik Bildirimi'ne ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen linki tıklayınız.

(*) İletişim İçin CottGroup® Bağımsız Üye Şirketler Ağına dahil olan grup şirketlerimize bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x